Bendrosios nuostatos
1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas
dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes
www.vora.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”)
2.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR
teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
1.   Sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje
suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo ir pristatymo būdą ir
susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”  .
2. E-parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
– veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. ne jaunesni kaip 18 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
–  jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
–  juridiniai asmenys.
 Pardavėjo teisės
1.   Susidarius  svarbioms   aplinkybėms,   Pardavėjas   gali   laikinai  arba  iš  viso  nutraukti  e-parduotuvės
veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
2.   Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis e-
parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.   Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.
4.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už
patvirtintą užsakymą per 1 (vieną) darbo dieną.
5. Užsakymas išsiunčiamas Pirkėjui tik gavus apmokėjimą per 1-2 d.d.
6.   Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis
paslaugomis.
2.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą
pristatymo laikotarpį.
3.   Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės,
įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti
sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją,
nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
5.   Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius
padarinius.

6.  Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais
gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių .
Prekių grrąžinimas
1.  Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykes,jei
pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas – nekeičiamos ir negrąžinamos
kokybiškos pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai , prekės.
2.  Jeigu prekė yra nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę atgal ir ją pakeisti
analogiška preke. Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina pirkejui už
prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjo teisės įsipareigojimai ir atsakomybė
1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
2.   Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
3.   Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar
elektroninio pašto adresu.
4.   Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis
ir privalo jų laikytis.
5.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6.   Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu
neteisingai nurodytas pristatymo adresas.
7.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
8.   Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.   Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi
Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
10.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Prekių kaina, apmokėjimas ir pristatymas
1.   Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
2.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:
2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant
Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo
pasirinktame banke esančią e-parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka
atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio
mokėjimo sąskaitą – užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į e-parduotuvės banko
sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje – užsakyme.
3.   Tik gavęs apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti
prekių pristatymo terminas.
4.   Prekes Pardavėjas pristato užsakymo formoje Pirkėjo nurodytu būdu.
5.   Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą , kiekį.
Baigiamosios nuostatos.
1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.